ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a személyes adatok kezeléséről a honlapon regisztráló felhasználók részére

A NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet, levelezési cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet, kamarai nyilvántartási szám: 1866, adószám: 18118607-2-41; a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztatójának a célja, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR Rendelet) hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó az Adatkezelő https://nagyeskiss.hu/eljarasok/ elnevezésű honlapján közzétett a Kbt. 3. § 21. pontjában meghatározott közbeszerzési dokumentumok továbbításának céljából regisztrálók személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséről és az Érintett adatvédelmi jogairól, jogérvényesítési lehetőségeiről szóló tájékoztatás.

Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, ezért az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő kijelenti, hogy a tevekénységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek is.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített kifejezések a GDPR értelmező rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint értelmezendők:

 

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Adatkezelő elnevezése és elérhetőségi adatai jelen tájékoztató 1. pontjában kerültek rögzítésre.

Az Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy, vagyis az EKR Rendelet hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó az Adatkezelő https://nagyeskiss.hu/eljarasok/ honlapján közzétett a Kbt. 3. § 21. pontjában meghatározott közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés céljából regisztráló, és a regisztráció keretében személyes adatait önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulással megadó természetes személyek.

Az Adatfeldolgozó az a jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Adatkezelő a személyes adatok kezelése során nem vesz igénybe Adatfeldolgozót.

Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. a) kezelését az Adatkezelő jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”), hiszen az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja adja. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés az EKR Rendelet hatálybalépését megelőzően megindult közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az Adatkezelő https://nagyeskiss.hu/eljarasok/ elnevezésű honlapján közzétett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 21. pontjában meghatározott közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés céljából regisztráló Érintett személyes adatainak a kezelése.

Az Adatkezelő a tárgyi tájékoztató Érintett rendelkezésére bocsátásával biztosítja az átlátható módon történő adatkezelés követelményének érvényesülését.

 1. b) gyűjtése csak jelen tájékoztató 3.3. pontjában meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat Adatkezelő nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 2. c) az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak, és csak a szükségesre korlátozódnak. Az Adatkezelő az Érintettnek csak azon személyes adatait kezeli, amelyek a jelen tájékoztató 3.3. pontjában foglalt adatkezelési cél megvalósulásához szükségesek („adattakarékosság”);
 3. d) pontosak és szükség esetén naprakészek; az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 4. e) tárolása jelen Adatkezelési tájékoztató 3.8. pontjában foglaltaknak megfelelően olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 5. f) kezelését oly módon végzi, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontjában foglaltaknak megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentiekben foglaltaknak történő megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Különleges adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adatot, valamint egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes adatra vonatkozó információt) az Adatkezelő nem kér és nem kezel.

 1. Az Adatkezelő adatai

Név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet

Levelezési cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet

Kamarai nyilvántartási szám: 1866

Telefonszám: +36 1 328 06 30

Faxszám: +36 1 328 06 31

E-mail cím: iroda@nagyeskiss.hu

Honlap: https://nagyeskiss.hu/

Képviselő neve: Dr. Nagy Szilárd

Képviselő elérhetősége: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet

Képviselő elektronikus elérhetősége: iroda@nagyeskiss.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő)

 

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Név:                 dr. Szelei Flóra Léda ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

E-mail cím:      dpo@nagyeskiss.hu

Telefonszám:   +36 1 328 06 30

Faxszám:         +36 1 328 06 31

(a továbbiakban: Adatvédelmi tisztviselő)

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk

 

3.1. Az Adatkezelési tevékenység megnevezése: az EKR Rendelet hatálybalépését megelőzően megindult közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó az Adatkezelő https://nagyeskiss.hu/eljarasok/ elnevezésű honlapján közzétett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 21. pontjában meghatározott közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés céljából regisztráló Érintett személyes adatainak kezelése.

3.2. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig.

 

3.3. Az adatkezelés célja: az EKR Rendelet hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó az Adatkezelő https://nagyeskiss.hu/eljarasok/ elnevezésű honlapján közzétett a Kbt. 3. § 21. pontjában meghatározott közbeszerzési dokumentumok továbbításának céljából rögzíti az Érintettek regisztráció során megadott személyes adatait.

 

3.4. Az Érintettek köre: az EKR Rendelet hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó az Adatkezelő https://nagyeskiss.hu/eljarasok/ honlapján közzétett a Kbt. 3. § 21. pontjában meghatározott közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés céljából regisztráló, és a regisztráció keretében személyes adatait önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulással megadó természetes személyek (a továbbiakban: Érintett).

 

3.5. A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek köre: Adatkezelő részéről hozzáférési jogosultsággal kizárólag az informatikai vezető (project koordinátor) rendelkezik.

 

3.6. Adatfeldolgozók: Adatkezelő a személyes adatok kezelése során nem vesz igénybe Adatfeldolgozót.

 

3.7. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái: az Érintett az Adatkezelő https://nagyeskiss.hu/regisztracio/ elnevezésű honlapján történő regisztrációja során megadott vezetékneve, keresztneve, e-mail címe.

 

3.8. Adatkezelés időtartama: az EKR Rendelet hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó az Adatkezelő https://nagyeskiss.hu/eljarasok/ elnevezésű honlapján közzétett a Kbt. 3. § 21. pontjában meghatározott közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés céljából az Adatkezelő honlapján regisztráló Érintett személyes adatait az Adatkezelő a tárgyi közbeszerzési eljárás befejezésétől számított legalább öt évig kezeli.

Amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, annak – közigazgatási per esetén a közigazgatási per – jogerős befejezésétől számított öt évig kezeli az Érintett személyes adatait az Adatkezelő.

Támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében az adott támogatás folyósítására és felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama, de legalább öt év az adatkezelés időtartama.

 

3.9. Az Érintett jogai: az Érintett az 5. pontban kifejtettek szerint

 1. a) kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. b) kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. c) kérelmezheti azok törlését,
 4. d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 5. e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. f) Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet annak adathordozhatósághoz való jogáról.

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. g) Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 2. h) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 3. i) joga van a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására.

Az Érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

3.10. A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása: Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba nem továbbítja.

 

3.12. Különleges adatok kezelése: Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

3.13. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok gyűjtésének forrása: az Érintett.

 

3.14. Tájékoztatás a személyes adatok szolgáltatásáról: Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatszolgáltatás az Adatkezelő által https://nagyeskiss.hu/eljarasok/ elnevezésű honlapra kihelyezett az EKR Rendelet hatálybalépését megelőzően megindult közbeszerzési eljárások a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti dokumentációjának továbbítása céljából rögzíti az Érintett regisztráció során megadott személyes adatait. A regisztráció körében az Érintett által történő adatszolgáltatás elmaradása esetén a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban az Ajánlatkérőt képviselő Adatkezelő nem tudja továbbítani a közbeszerzési dokumentumokat. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig.

 1. Adatbiztonsági előírások

 

Az Adatkezelő az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelését, felmérését és értékelésére szolgáló eljárás kialakítását, annak folyamatosan működtetését biztosítja.

Az Adatkezelő a fentieknek megfelelően

 1. a) gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá,
 2. b) gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,
 3. c) az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik a helyiség fizikai védelméről is.

Az Adatkezelő a személyes adatok védelméről a következő szervezési intézkedésekkel gondoskodik:

(a)        az adatvédelmi követelményeket már a személyes adatokat tároló és kezelő informatikai rendszer bevezetésének, a rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó folyamatok tervezési szakaszában is érvényesítette, vagy a rendszeren és a folyamatokon adatvédelmi felülvizsgálatot végzett;

(b)        adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, akinek feladata az adatvédelmi elveknek az Adatkezelő üzleti és műszaki folyamataiba való integrálása, a GDPR-ban meghatározott és az adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó más jogszabályok, követelmények, belső utasítások rendelkezéseinek megtartásának ellenőrzése, valamint felügyeli az adatvédelmi előírások betartását a számítástechnikai és informatikai rendszerek működése során;

(c)        biztosítja, hogy munkatársai a személyes adatok védelmével kapcsolatos követelményekről megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek, e munkavállalóknak rendszeres adatvédelmi és információbiztonsági oktatást tart;

(d)        a személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak körét jogosultságkezeléssel korlátozza.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az Érintettek jogai.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Érintettet.

A kérelem megtagadásáról az Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az Érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az Érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, az Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Érintett személyazonosságát igazolta. Az Adatkezelő az Érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Az Adatkezelő az Érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az Érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

 

 

5.1. Hozzáféréshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja a rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A fentiekben foglalt másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

5.2. Helyesbítéshez való jog:

Az Adatkezelő az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

5.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek már nincs jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk), ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek -e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiekben foglalt korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés – korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

5.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az Érintett jogosult arra, hogy ha ez technikailag megvalósítható, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az Érintett törléshez (elfeledtetéshez) való jogát.

Ezen jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ráruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogával kíván élni, akkor az Adatkezelő a dpo@nagyeskiss.hu e-mail címén keresztül az Adatkezelő részére kérelmet nyújt be, melyet Adatkezelő 15 napon belül elbírál, és az Érintett részére a kérelemben megjelölt személyes adatokat az Érintett e-mail címére megküldve a rendelkezésére bocsátja.

 

 

5.6. A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A fentiekben foglalt jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

5.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelési tevékenysége során automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.

 

5.8. Az Érintett kérelmének elutasítása:

 1. a) Ha az Érintett kérelmét az Adatkezelő elutasítja, az Érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja:
 • az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 • az Érintettet megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.
 1. b) Ha az Adatkezelő az Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az Adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon Adatkezelőket és Adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelési tevékenységek során automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség (Panasz benyújtás joga, bírósági jogérvényesítés)

 

7.1. Adatkezelőhöz címzett panasz:

Az Érintett a kérelmét az Adatkezelő részére a dpo@nagyeskiss.hu e-mail címen vagy az 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet postacímen keresztül tudja benyújtani. Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb harminc napon belül elbírálja és döntéséről az Érintettet írásban értesíti.

Amennyiben az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, akkor az Adatkezelő elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő törekszik a békés jogviták rendezésére, ezért e tekintetben javasoljuk az Érintettnek, hogy mielőtt a jogérvényesítése kapcsán hatósághoz vagy bírósághoz fordulna, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát az Adatkezelőnél tegye meg.

 

7.2. Felügyeleti Hatósághoz címzett panasz:

Az Érintett a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti:

 • az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az Érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 • a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

7.3. A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége:

Név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:          1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:           06 1 391 1400

Fax:                 06 1 391 1410

E-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:            http://www.naih.hu

 

7.4. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az Adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével vagy az adatbiztonság követelményeit megsértve kezeli.

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

Az Érintett a jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra.

A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 1. Vegyes rendelkezések

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az Érintetteket minden adatkezelés tekintetében tájékoztatja.

Adatkezelő felhívja a szíves figyelmet a tekintetben, hogy amennyiben a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet ezen eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Felhívjuk a szíves figyelmet továbbá arra, hogy a https://nagyeskiss.hu/ elnevezésű honlap bárminemű személyes adat megadása nélkül is látogatható, ugyanakkor a honlapon való regisztráció feltételezi az Érintett részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét.

Budapest, 2018. május 25.

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda