Adatvédelmi tájékoztató

 

Bevezető

A NAGY és KISS Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban (https://www.nagyeskiss.hu/adatvedelemi-tajekoztato) és a hatályos jogszabályokban meghatározott irányelveknek és elvárásoknak.

A NAGY és KISS Ügyvédi Iroda fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A NAGY és KISS Ügyvédi Iroda elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, ezért az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei az alábbi hatályos jogszabályokkal vannak összhangban:

 

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv”);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).
 • európai uniós jogi aktusok, amennyiben azok közvetlenül alkalmazandóak, különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet

Telefon: +36 (1) 328 0630

E-mail: iroda@nagyeskiss.hu

Kapcsolattartó: Farkas Tímea

Kamarai nyilvántartási szám: 1866

Adószám: 18118607-2-41

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101157/2016.

 

Adatkezelési alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 5. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

 

A nagyeskiss.hu honlap látogatóinak adatai:

A honlap bármilyen adat nélkül látogatható.

A honlapon történő regisztrációval a regisztráló gazdasági szereplő (továbbiakban: Felhasználó) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő kezelje a Felhasználó által megadott személyes adatait. Az adatkezelés magában foglalja az adatok szükséges tárolását.

A honlapon való regisztráció feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét.

 

Adatkezelő adatkezelésének célja:

Adatkezelő közbeszerzési dokumentumok továbbításának céljából rögzíti Felhasználó regisztráció során megadott adatait.

 

A honlapon történő regisztrációhoz a Felhasználó által önként szükséges megadni az alábbi adatokat:

 • Regisztráló gazdasági szereplő neve,
 • Kapcsolattartó magánszemély teljes neve,
 • Regisztráló gazdasági szereplő székhelye,
 • A kapcsolattartó e-mail címe,
 • A kapcsolattartó telefonszáma.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Adatkezelő adatokat csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelhet.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig

 

A NAGY és KISS Ügyvédi Iroda informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
A NAGY és KISS Ügyvédi Iroda a Felhasználók semmilyen adatát nem továbbítja, illetve adja át harmadik félnek.

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz, illetve jogorvoslata előterjesztése:

Felhasználó a jogainak gyakorlásával kapcsolatban az Adatkezelőnél kérelmezheti:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Amennyiben a személyes jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll – és Felhasználó az Adatkezelőt már megkereste a jogainak gyakorlásával kapcsolatban – úgy jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni.

Továbbá Felhasználó jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján Adatkezelő székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101157/2016.